Task Sequences Standalone Media

Wdrażając systemy operacyjne możemy napotkać problem wolnych lub złej jakości sieci. Problem ten dotyczy zwłaszcza operacji związanych z przesłaniem dużej ilości danych poprzez sieć. Jednym z rozwiązań tego problemu jest wykorzystanie Stand-alone media. Używa się go w trzech przypadkach:

  • gdy połączenie sieciowe pomiędzy komputerem, na którym trwa instalacja, a punktem dystrybucyjnym jest zbyt wolne lub złej jakości.
  • gdy nie ma połączenia sieciowego pomiędzy komputerem, na którym trwa instalacja, a punktem dystrybucyjnym
  • gdy nie chcemy korzystać z połączenia sieciowego.

Poniżej przykład Task Sequences, który posłuży nam do utworzenia Stand-alone media.

Rysunek 1. Konfiguracja przygotowanego Task Seqeunces

Stand-alone media jest specjalnym plikiem .iso, który zawiera w sobie wszystkie pliki potrzebne do wykonania wszystkich zadań zawartych w danym Task Sequences. Wszystkie obiekty wchodzące w jego skład, muszą być wysłane na punkt dystrybucyjny zanim przystąpimy do tworzenia Stand-alone media.

Rysunek 2. Sprawdzenie czy wszystkie obiekty zostały wysłane na punkt dystrybucyjny.

Warto tutaj zwrócić uwagę, na fakt, że konsola nie pokazuje informacji o innych aplikacjach zdefiniowanych jako zależności do aplikacji wdrażanych przez Task Sequences oraz nie pokazuje paczek z sterownikami.

Do stworzenia Stand-alone media wykorzystujemy kreatora Create Task Sequences Media.

Rysunek 3. uruchomienie kreatora tworzeznia Stand-alone media.

Z dostępnych opcji wybieramy Stand-alone media

Rysunek 4. Wybór Media Types.

Pierwszym krokiem jest decyzja na jaki nośnik będzie nagrany Stand-alone media. Mamy do wyboru nośnik USB lub nośnik CD/DVD. W celu nagrania płyty CD/DVD lub nagrania na bezpośrednio na nośnik USB musimy konsolę serwera uruchomić na komputerze fizycznym z nagrywarką CD/DVD lub włożonym nośnikiem USB. Jeśli uruchomimy konsolę bez dostępu do nagrywarki lub nośnika USB, należy wybrać typ nośnika oraz wskazać miejsce i nazwę pliku ISO. Plik ISO możemy później nagrać na CD/DVD lub nośnik USB, lub używać bezpośrednio przy wdrażaniu wirtualnych maszyn.

Rysunek 5. Wybór sposobu zapisania Task Sequences.

Ponieważ Stand-alone media może być wykorzystywany bez dostępu do sieci warto go zabezpieczyć hasłem przed nieautoryzowanym użyciem

Rysunek 6. Konfiguracja hasła

Po zabezpieczeniu hasłem wskazujemy przyciskiem Browse, który Task Sequences chcemy wykorzystać do stworzenia Stand-alone media. Kreator pokaże nam wszystkie elementy wchodzące w skład wskazanego Task Sequences. Tworząc Stand-alone media mamy możliwość skorzystania ze wszystkich aplikacji razem z aplikacjami zależnym lub tylko z aplikacji głównych. Służy do tego opcja Detect associated application dependencies and add them to the media. Opcja ta jest domyślnie włączona. Dodatkowo kreator przy każdym elemencie danego Tak Sequences wyświetla nam informacje, czy ten element posiada jakieś zależności. Do Stand-alone media zostaną wgrane tylko aplikacje pokazane w okienku Stand-Alone CD/DVD.

Rysunek 7. Aplikacje wchodzące w skład Stand-alone media wraz z aplikacjami zależnymi.
Rysunek 8. Aplikacje wchodzące w skład Stand-alone media bez aplikacji zależnych.

W kolejnych kroku wskazujemy z jakiego punktu dystrybucyjnego zostaną wgrane pliki do obrazu Stand-alone media.

Rysunek 9. Wskazanie punktu dystrybucyjnego na którym sa pliki potrzebne do utworzenia Stand-alone media.

Stand-alone media umożliwia wykorzystanie zmiennych w trakcie wdrażania systemu. Ja wykorzystałem zmienną OSDComputerName do konfiguracji nazwy komputera.

Rysunek 10. Wybór zmiennej.
Rysunek 11. Konfiguracja zmiennej.

Po zakończeniu konfiguracji możemy przejrzeć ustawienia i przystąpić do tworzenia Stand-alone media.

Rysunek 12. Proces tworzenia Stand-alone media.

Proces tworzenia Stand-alone media możemy obejrzeć oprócz konsoli również w logu serwera CreateTSMedia.log.

Rysunek 13. Informacje w logu o procesie tworzenia Stand-alone media.

Po zakończeniu pracy kreatora dostajemy komunikat na konsoli o status wykonania kreatora.

Rysunek 14. Zakończenie pracy kreatora

Tę samą informacje możemy obejrzeć w logu CreateTsMedia.log.

Rysunek 15. Informacja w logu o zakończeniu tworzenia Stand-alone media.

Proces wdrożenia systemu operacyjnego możemy rozpocząć z nośnika USB lub płytki CD/DVD. Po załadowaniu Windows PE natychmiast startuje Task Sequences. Jeśli podczas tworzenia Stand-alone media wpisaliśmy hasło należy je podać, aby przejść dalej.

Rysunek 16. Rozpoczęcie wdrożenia systemu operacyjnego.

Po wpisaniu hasła pokaże się nam komunikat jaki Task Sequences zostanie uruchomiony. W naszym przykładzie nazywa się StandAlone.

Rysunek 17. Informacja jaki Task Seqeunces zostanie wykonany.

Ponieważ skonfigurowaliśmy zmienną OSDComputerName kreator pyta nas czy chcemy pod zmienną podstawić wartość. Zaznaczamy zmienną i naciskamy dwa razy myszką.

Rysunek 18. Wykaz skonfigurowanych zmiennych.
Rysunek 19. Konfiguracja wartości zmiennej.

Task Sequences oparty o Stand-alone media może wykonywać się bez korzystania z połączeń sieciowych ponieważ wszystkie potrzebne elementy potrzebne do wykonania są dostępne offline na komputerze. Poniżej widok katalogu SMS\PKG na dysku D (czyli płycie DVD, lub pendrive). W tym katalogu znajdują się wszystkie paczki wykorzystywane przez Task Sequences.

Rysunek 20. Wykaz wszystkich paczek dostępnych offline na komputerze.

W poszczególnych katalogach znajdują się pliki paczek. Poniżej widok na katalog zawierający plik wim z obrazem systemu operacyjnego wdrażanego w tym Task Sequences.

Rysunek 21. Katalog z obrazem systemu operacyjnego.

Po zakończeniu działania Task Sequnces w Control Panel możemy sprawdzić jakie aplikacje zostały zainstalowane. Mimo że nie było dostępu do sieci, zostały zainstalowane aplikacje główne oraz zależne.

Rysunek 22. Zainstalowany system operacyjny wraz z aplikacjami.

Failed to Run Task Sequences – Network Access Account

Podczas wdrażania systemów operacyjnych możemy napotkać komunikat Failed to Run Task Sequence. Przyczyny takiego stanu mogą być bardzo różne. Poniżej komunikat związany jest z brakiem skonfigurowanego konta Network Access Account.

Rysunek 1. Komunikat Failed to Run Task Sequences związany z brakiem dostępu do punktu dstrybucynego

Konto Network Access Account jest potrzebne, żeby podczas instalacji systemu operacyjnego instalator mógł pobrać z punktu dystrybucyjnego pliki.

Dla pewności powinniśmy sprawdzić w logu czy faktycznie problemem jest brak skonfigurowanego konta. Informacje te znajdziemy w logu smsts.log. Jest on zapisywany w katalogu X:\SMSTS.LOG jeśli komputer, na którym jest uruchomiony Task Sequences nie ma żadnej partycji. Natomiast na komputerze, który ma już partycję stworzoną i sformatowaną to log będzie zapisywany w katalog c:\SMSTS.LOG.

Rysunek 2. Błędy w logu smsts.log.

Wpis Attepting to connect to “\\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPKGD$\A010001” świadczy o tym, że TS próbuje ściągnąć na lokalny komputer paczkę z boot image. Wpis Failed to connect “\\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPKGD$\A010001” (86) świadczy o tym, że instalator nie mógł dostać się do punktu dystrybucyjnego. Jeśli sprawdziliśmy, że wszystkie paczki są dostępne na punkcie dystrybucyjnym to na pewno ten błąd jest spowodowany, tym że instalator nie ma odpowiednich uprawnień do pobrania plików z punktu dystrybycyjnego.

Konto Network Access Account ustawiamy w Administration\Overview\Site Configuration\Sites. Zaznaczamy site i następnie prawy klawisz myszy.

sdsds
Rysunek 3. Administration\Overview\Site Configuration\Sites

Korzystamy z opcji Configure Site Component\Software Distribution

Rysunek 4. Opcja Software Distribution

Na zakładce Network Access Account definiujemy konto/konta, jakie będą używane do pobrania plików z punktu dystrybucyjnego.

Rysunek 5. Zdefiniowane konta Network Access Account.

Wpisujemy konto oraz hasło. Pamiętajmy, że konto ani hasło nie są sprawdzane. W celu weryfikacji konta można skorzystać z opcji Verify.

Rysunek 6. Definiowanie konta

Teraz wystarczy ponownie uruchomić Task Sequences, żeby przekonać się, że problem został rozwiązany.

Rysunek 7. Brak błędów podczas pobierania plików z punktu dystrybucyjnego.

Wpis Successfully connected to “\\SCCM.VPRODEMO.COM\SMSPKGD$\A0100001” świadczy, że podaliśmy poprawnie konto Network Access Account.