TS tworzący obraz

Automatyczne tworzenie obrazu systemu operacyjnego

Obraz systemu operacyjnego jest tworzony w ConfigMgr nie tylko ręcznie. Można również utworzyć taki obraz automatycznie. ConfigMgr zainstaluje na wskazanym komputerze system operacyjny zgodny z naszymi ustawieniami, a następnie przechwyci go do pliku na dysku. Do automatycznego przygotowania obrazu systemu operacyjnego będzie potrzebowali:

 • płytę instalacyjną z systemem operacyjnym, który chcemy przechwycić
 • płytę Bootable Media przygotowaną w ConfigMgr. Użyjemy jej w przypadku gdy chcemy ręcznie zainicjować całą procedurę.
 • obrazy Boot Image w wersji x86 oraz x64. Muszą być one dostępne na punkcie dystrybucyjnym PXE Service Point. Zostaną użyte w przypadku, gdy komputer ma zostać uruchomiony bez użycia płyty Bootable Media.
 • paczkę Software Distribution z agentem ConfigMgr. Paczka ta również musi być dostępna na punkcie dystrybycujnym podczas procesu tworzenia obrazu.
 • paczkę Software Distribution z narzędziem Sysprep. Będzie ona potrzebna w przypadku użycia systemu operacyjnego starszego niż Windows Vista lub Windows Server 2008.
 • Task Sequences Biuld & Capture utworzony przez nas ręcznie, lub przy pomocy ConfigMgr.
 • udział sieciowy gdzie zostanie zapisany plik z obrazem przechwyconego systemu.
 • dodatkowe paczki Software Distribution, które chcemy uruchomić zaraz po instalacji systemu operacyjnego, ale jeszcze przed rozpoczęciem przechwytywania systemu do pliku.
 • przypisany do kolekcji Deployment Managament, w której znajduje się konto komputera na którym będziemy uruchamiać Task Sequences. Jest on potrzebny w przypadku aktualizacji systemu przed przechwyceniem do pliku.

Dwa ostatnie punkty nie są obowiązkowe. W poniższym przykładzie posłużą do pełniejszego przedstawienia procesu tworzenia Task Sequences.

Obraz instalacyjny systemu operacyjnego

Najpierw musimy mieć obraz instalacyjny systemu operacyjnego. Jest on potrzebny gdyż Task Sequences najpierw zainstaluje system operacyjny, a następnie automatycznie przechwyci go do pliku na dysku sieciowym. Przygotowanie go jest bardzo proste. Do udziału sieciowego kopiujemy całą płytę instalacyjną Windows 7. Następnie importujemy go do ConfigMgr przy pomocy opcji Add Operating System Install Package, dostępnej na zakladce Operating System Install Packages.

Rysunek 1. Opcja Add Operating System Install Package służy do importowania informacji o płycie instalacyjnej systemu operacyjnego.

Rysunek 1. Opcja Add Operating System Install Package służy do importowania informacji o płycie instalacyjnej systemu operacyjnego.

Płyta musi zostać przegrana na udział sieciowy, do którego prawo Read ma konto serwera ConfigMgr. Naciskamy Next.

Rysunek 2. Podajemy miejsce do którego przegraliśmy płytę instalacyjną.

Rysunek 2. Podajemy miejsce do którego przegraliśmy płytę instalacyjną.

Przy dużej ilości rozmaitych płyt instalacyjnych dobrze jest wpisać dane dotyczące importowanej płyty. Naciskamy Next.

Rysunek 3. Opis importowanej płyty instalacyjnej systemu operacyjnego.

Rysunek 3. Opis importowanej płyty instalacyjnej systemu operacyjnego.

Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych informacji możemy jeszcze raz je sprawdzić przed uruchomieniem importowania. Gdy wprowadzane dane się zgadzają naciskamy Next.

Rysunek 4. Podsumowanie wprowadzonych danych.

Rysunek 4. Podsumowanie wprowadzonych danych.

Po zakończeniu importowania otrzymamy informacje o zakończeniu działania kreatora. Naciskamy Close.

Rysunek 5. Informacje o zakończeniu pracy wizarda.

Rysunek 5. Informacje o zakończeniu pracy kreatora.

Informacje o dostępnych dla ConfigMgr płytach instalacyjnych możemy przeglądać w zakładce Operating System Install Packages.

Rysunek 6. Zakładka Operating System Install Packgaes służy do przeglądania informacji o dostępnych obrazach instalacyjnych.

Rysunek 6. Zakładka Operating System Install Packgaes służy do przeglądania informacji o dostępnych obrazach instalacyjnych.

Przed rozpoczęciem Task Sequences tworzącego obraz systemu operacyjnego dobrze jest znać informacje o wykorzystywanych przez obrazach instalacyjnych. Płyty instalacyjne Windows Vista, Windows 7 oraz Windows Server 2008/2008 R2 mogą zawierać różne rodzaje tego samego systemu. W zależności od rodzaju płyty jaką użyliśmy na zakładce Editions możemy ujrzeć różne rodzaje systemów. Jest to istotne przy tworzeniu Task Sequences, musimy wtedy wybrać odpowiedni typ systemu z wykorzystywanej przez nas płyty instalacyjnej.

Rysunek 7. Informacje o dostepnych typach systemu z danej plyty instalacyjnej.

Rysunek 7. Informacje o dostępnych typach systemu z danej płyty instalacyjnej.

Dobrze jest dbać o dokumentację obrazów. Znacznie to potem ułatwi nam administrowania nimi oraz ich wdrażanie. Na zakładce General możemy wpisać opis płyty instalacyjnej.

Rysunek 8. Miejsce na umieszczenie opisu plyty instalacyjnej.

Rysunek 8. Miejsce na umieszczenie opisu płyty instalacyjnej.

Następny krok to przygotowanie paczki instalacyjnej agenta ConfigMgr.

Paczka instalacyja z agentem ConfigMgr

Przygotowanie paczki instalacyjnej wykorzystywanej w Task Sequences nie jest trudna. Służy do tego opcja Package from Definition. Jest ona dostępna na zakładce Packages.

Rysunek 9. Kreator Packages from Definition sluzy do przygotowania paczki z agentem ConfigMgr.

Rysunek 9. Kreator Packages from Definition służy do przygotowania paczki z agentem ConfigMgr.

Wybieramy definicje Configuration Manager Client Upgrade i naciskamy Next.

Rysunek 10. Wybór definicji paczki dystrybucyjnej.

Rysunek 10. Wybór definicji paczki dystrybucyjnej.

Po wybraniu definicji musimy wybrać sposób przygotowania plików źródłowych paczki. Wybieramy Always obtain files from a source directory. Naciskamy Next.

Rysunek 11. Wybór zródla plików zródlowych.

Rysunek 11. Wybór źródła plików źródłowych.

Podajemy lokalny lub sieciowy zasób i naciskamy Next.

Rysunek 12. Wybór lokalizacji w której znajduja sie pliki zródlowe potrzebne do instalacji agenta ConfigMgr.

Rysunek 12. Wybór lokalizacji w której znajdują się pliki źródłowe potrzebne do instalacji agenta ConfigMgr.

Na koniec możemy sprawdzić ustawienia i naciskamy Finish.

Rysunek 13. Podsumowanie ustawien kreatora.

Rysunek 13. Podsumowanie ustawień kreatora.

Po zakończeniu możemy sprawdzić, czy paczka została stworzona. Sprawdzamy to na zakładce Packages.

Rysunek 14. Na zakladce Packages mozemy sprawdzic czy paczka zostala stworzona.

Rysunek 14. Na zakładce Packages możemy sprawdzić czy paczka została stworzona.

W trakcie wykonywania Task Sequences można stosować tylko te paczki Software Distribution, które mają odpowiednio ustawione właściwości programu. NIe możemy zastosować programów, które mają być uruchamiane w momencie gdy użytkownik jest zalogowany, lub nie. Ustawienia te zmieniamy przy uzyciu opcji Properties programu.

Rysunek 15. Opcja Properties sluzy do zmiany ustawien programu uzywanego do instalacji agenta ConfigMgr.

Rysunek 15. Opcja Properties służy do zmiany ustawień programu używanego do instalacji agenta ConfigMgr.

Zaznaczmy zakładkę Environment, a następnie opcje Program can run: Whether or not a user logged on.

Rysunek 16. Ustawienia programu przygotowanego do zastosowania podczas Task Sequences.

Rysunek 16. Ustawienia programu przygotowanego do zastosowania podczas Task Sequences.

Paczka instalacyjna z agentem ConfigMgr jest już gotowa. Teraz przygotowujemy środowisko rozruchowe.

Obrazy rozruchowe Windows PE

Task Sequences możemy uruchomić na dwa sposoby:

 • ręcznie – przy użyciu Bootable Media lub Standalone Media. Obydwie można uruchomić z napędu CD/DVD lub pen-drive.
 • automatycznie – przy użyciu roli serwerowej PXE Service Point.

Podczas instalacji ConfigMgr z pakietu Windows Automated Installation Kit są eksportowane dwa domyślne obrazy rozruchowe Windows PE. Jeden x86 oraz jeden x64. Możemy również przygotować swoje własne obrazy i zaimportować do ConfigMgr tak samo jak obrazy instalacyjne systemów operacyjnych.

Rysunek 17. Domyslne obrazy rozruchowe Windows PE dostepne w ConfigMgr.

Rysunek 17. Domyślne obrazy rozruchowe Windows PE dostępne w ConfigMgr.

Jeśli Task Sequences będzie startował przy użyciu płyty Bootable Media, te dwa obraz rozruchowe powinny być wysłane na zwykłe punkty dystrybucyjne. W przypadku użycia PXE Service Point oba obrazy muszą również zostać wysłane na punkty dystrybucyjne serwera PXE Service Point.

Task Sequences

Końcowy etap to przygotowanie Task Sequences. Możemy go wykonać ręcznie lub skorzystać z wbudowanego w ConfigMgr kreatora. Zaznaczamy Task Sequences -> New -> Task Sequences.

Rysunek 18. Opcja Task Sequences sluzy do tworzenia nowych Task Sequences.

Rysunek 18. Opcja Task Sequences służy do tworzenia nowych Task Sequences.

Wybieramy typ Build and capture a references operating system image i naciskamy Next.

Rysunek 19. Wybór typu Task Sequences.

Rysunek 19. Wybór typu Task Sequences.

Na zakładce Task Sequences Information wybieramy typ obrazu rozruchowego jakiego uzyjemy. Musimy pamiętać, aby wybrać architekturę obrazu rozruchowego zgodną z architekturą systemu operacyjnego jaki będziemy wdrażać. Wybieramy domyślny obraz architektury x86 Boot Image (x86) 6.1.7600.16385 en-US i naciskamy Next.

Rysunek 20. Wybór obrazu rozruchowego wymaganego do uruchomienia Task Sequences.

Rysunek 20. Wybór obrazu rozruchowego wymaganego do uruchomienia Task Sequences.

Dobrze jest też wpisać parę słów komentarza i naciskamy Next.

Rysunek 21. Informacje o tworzonym Task Sequences.

Rysunek 21. Informacje o tworzonym Task Sequences.

Następnie musimy wskazać jaką paczkę instalacyjną z systemem/systemami operacyjnymi chcemy użyć. Paczka ta zawiera wcześniej zaimportowany obraz instalacyjny systemu operacyjnego. Nie jest to jeszcze wybór konkretnego rodzaju systemu, który będziemy instalować.

Rysunek 22. Wybór obrazu instalacyjnego systemu operacyjnego.

Rysunek 22. Wybór obrazu instalacyjnego systemu operacyjnego.

Opcja Editions służy do wskazania jaki konkretnie system operacyjny chcemy użyć. Liczba dostępnych systemów operacyjnych jest zależna od tego jaki typ płyty instalacyjnej zaimportowaliśmy do ConfigMgr. Wybieramy 1 - Windows 7 ENTERPRISE.

Opcja Enter the licensing information for installing windows służy do wprowadzenia klucza produktu. W przypadku instalacji systemu serwerowego możemy również zdecydować w jakim trybie licencyjnym będzie zainstalowany system operacyjny.

Ostatnia opcja umożliwia ustawienie hasła dla wbudowanego konta Administratora, które zostanie utworzone podczas instalacji systemu. Możemy również pozostawić to konto wyłączone. Naciskamy Next.

Rysunek 23. Ustawienia dotyczace instalowanego systemu operacyjnego.

Rysunek 23. Ustawienia dotyczące instalowanego systemu operacyjnego.

Wdrażamy przez nas system może działać w grupie roboczej jak również być automatycznie dołączony do domeny. Konfigurujemy to na zakładce Configure the Network. W przypadku budowania Task Sequences typu Build and capture a references operating system image musimy wybrać dodanie komputera do grupy roboczej.

Rysunek 24. Zakladka Configure Network sluzy do konfigfuracji trybu pracy systemu operacyjnego.

Rysunek 24. Zakładka Configure Network służy do konfigfuracji trybu pracy systemu operacyjnego.

Niezależnie od tego, czy wdrażamy system operacyjny poprzez instalację z płyty instalacyjnej, czy przy wykorzystaniu przechwyconego obrazu systemu operacyjnego zawsze musimy mieć gotową paczkę Software Distribution z instalacją agenta ConfigMgr. Wskazujemy paczkę i naciskamy OK, a następnie Next.

Rysunek 25. Wybór paczki Software Distribution z instalacja agenta ConfigMgr.

Rysunek 25. Wybór paczki Software Distribution z instalacją agenta ConfigMgr.

W kolejnym kroku decydujemy, czy po instalacji systemu zostaną doinstalowane poprawki dostępne w ConfigMgr. Dwie piersze opcje działają tylko, gdy konto komputera na którym działa Task Sequences jest w kolekcji, na której jest przypisany Deployment Management Software Updates. Wybieramy Don’t install any software updates i naciskamy Next.

Rysunek 26. Ustawienia dotyczace instalacji aktualizacji.

Rysunek 26. Ustawienia dotyczące instalacji aktualizacji.

W trakcie Task Sequences możemy również uruchomić dowolne paczki Software Distribution. Wybieramy Microsoft Office 2007 Eng i naciskamy OK.

Rysunek 27. Wybór paczki Software Distribution.

Rysunek 27. Wybór paczki Software Distribution.

Następnie wybieramy program Office 2007 Ent Eng i naciskamy OK.

Rysunek 28. Wybór programu, który zostanie uruchomiony z paczki Software Distribution

Rysunek 28. Wybór programu, który zostanie uruchomiony z paczki Software Distribution

Można wskazać więcej niż jedną paczkę Software Distribution.

Rysunek 29. Lista paczek Software Distribution uruchamianych w trakcie Task Sequences.

Rysunek 29. Lista paczek Software Distribution uruchamianych w trakcie Task Sequences.

Budowany Task Sequences ma za zadanie przechwycenie zainstalowanego systemu do pliku, i dlatego będzie potrzebne uruchomienie na nim narzędzia Sysprep. Jeśli instalowany system jest starszy niż Windows Vista lub Windows Server 2008, będzie do tego potrzebna paczka Software Distribution z narzędziem Sysprep. W przypadku systemów nowszych narzędzie Sysprep jest już zawarte na płycie instalacyjnej i dlatego ConfigMgr nie potrzebuje jej. Pomijamy to ustawienie i naciskamy Next.

Rysunek 30. Dla systemów nowszych od Windows XP/Server 2003 nie ma potrzeby tworzenia paczki z narzedziem Sysprep.

Rysunek 30. Dla systemów nowszych od Windows XP/Server 2003 nie ma potrzeby tworzenia paczki z narzędziem Sysprep.

Na koniec musimy jeszcze opisać nasz przechwycony system operacyjny. Po wpisaniu opisu naciskamy Next.

Rysunek 31. Opis przechwytywanego systemu.

Rysunek 31. Opis przechwytywanego systemu.

Podajemy również miejsce oraz nazwę pliku, do którego ma zostać zapisany. Naciskamy Next.

Rysunek 32. Wybór miejsca oraz pliku do którego zostanie zapisany system operacyjny.

Rysunek 32. Wybór miejsca oraz pliku do którego zostanie zapisany system operacyjny.

Na koniec podsumowanie ustawień. Jeśli się zgadzają naciskamy Next.

Rysunek 33. Podsumowanie ustawien Task Sequences.

Rysunek 33. Podsumowanie ustawień Task Sequences.

Czekamy aż kreator stworzy Task Sequences i wyświetli potwierdzenie. Naciskamy Close.

Rysunek 34. Podsumowanie wyników dzialania kreatora.

Rysunek 34. Podsumowanie wyników działania kreatora.

Po stworzeniu Task Sequences możemy go obejrzeć, sprawdzić czy wszystko jest dobrze skonfigurowane, a co najważniejsze modyfikować.

Rysunek 35. W zakladce Task Sequnces mozemy przegladac informacje o dostepnych Task Sequences.

Rysunek 35. W zakładce Task Sequnces możemy przeglądać informacje o dostępnych Task Sequences.

Opis Task Sequences jest podzielony na dwie cześci. General to ogólny opis, nazwa, ID, kategoria oraz użyty rodzaj obrazu rozruchowego.

Rysunek 36. Ogólny opis Task Sequences.

Rysunek 36. Ogólny opis Task Sequences.

References to informacja o wszystkich składnikach tego Task Sequences. Dzięki tej informacji wiemy co musi być dostępne na punktach dystrybucyjnych, aby Task Sequences się mógł rozpocząć.

Rysunek 37. Lista paczek wchodzacych w sklad Task Sequences.

Rysunek 37. Lista paczek wchodzących w skład Task Sequences.

Task Sequences możemy edytować, dodawać do niego nowe zdania, kasować je lub zmieniać istniejące.

Rysunek 38. Edytor Task Sequences.

Rysunek 38. Edytor Task Sequences.

Tak przygotowany Task Sequences można ogłosić na kolekcji, w której znajdują się komputery, na których chcemy, aby się wykonał. Po zapisaniu przechwyconego systemu do pliku można będzie go zaimportować do ConfigMgr.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.