Ofline Servicinig

Ofline Servicing

Wdrażając obrazy systemów operacyjnych musimy zmierzyć z problemem ich aktualizacji. Istnieje kilka metod rozwiązania problemu aktualizacji obrazów. Jeden z nich polega na użyciu serwera ConfigMgr. Metoda ta ma jednak pewne ograniczenia.

Używając tej metody musimy pamiętać o, tym że:

  • aktualizacje nie są instalowane w obrazie. Są do niego dodawane. Instalator instaluje je w trakcie wdrażania systemu operacyjnego.
  • metoda ta dotyczy tylko aktualizacji typu CBS - Component Based Servicing.
  • obraz systemu został zrobiony w systemów Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 lub nowszych, Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2.
  • nie można instalować tą metodą aktualizacji do aplikacji znajdujących się w obrazie.
  • instalowane aktualizacje muszą być również wdrożone na kolekcję, w której znajdują się komputery, do wdrożenia którego użyjemy danego obrazu.

Proces dodania aktualizacji do obrazu uruchamiamy przez kreatora Schedule updates.

Rysunek 1. Schedule updates służy do dodania aktualizacji do obrazu.

Rysunek 1. Schedule updates służy do dodania aktualizacji do obrazu.

Serwer ConfigMgr pokaże nam wszystkie dostępne aktualizacje pasujące do wybranego przez nas obrazu.

Rysunek 2. Wykaz dostępnych aktulizacji.

Rysunek 2. Wykaz dostępnych aktualizacji.

Po wybraniu aktualizacji, które chcemy dodać do obrazu musimy wybrać kiedy mam zostać uruchomiony proces. Możemy wybrać konkretną datę i godzinę lub uruchomić proces natychmiast po zakończeniu działania kreatora. Domyślnie zaznaczone są dwie opcje: Continue on error oraz Update dstribution with the image. Pierwsza powoduje, że proces dodawania aktualizacji nie zostanie przerwany jeśli zdarzy się błąd, a druga wymusza automatyczną aktualizację punktu dystrybucyjnego.

Rysunek 3. Ustawienia harmonogramu aktulizacji obrazu.

Rysunek 3. Ustawienia harmonogramu aktulizacji obrazu.

Po zakończeniu działania kreatora dostajemy podsumowanie ustawień. Jesli wybraliśmy harmonogram natychmiastowej aktualizacji, proces ten rozpoczyna się zaraz po zakończeniu działania kreatora.

Rysunek 4. Podsumowanie ustawień aktualizacji obrazu.

Rysunek 4. Podsumowanie ustawień aktualizacji obrazu.

Proces aktualizacji zaczyna się od przegrania przez serwer wskazanego przez obrazu do katalogu C:\ConfigMgr_OfflineServicing\. Katalog tej jest tworzony przez serwer, jak również kasowany po zakończeniu procesu.

Rysunek 5. Widok katalogu do którego wgrywany jest obraz podlegający aktualizacji.

Rysunek 5. Widok katalogu do którego wgrywany jest obraz podlegający aktualizacji.

Procdes kopiowania obrazu możemy obejrzeć w logu OfflineServicingMgr.log.

Rysunek 6. Informacje o kopiowaniu obraz do katalogu.

Rysunek 6. Informacje o kopiowaniu obraz do katalogu.

Po skopiowaniu obrazu na dysk lokalny serwera automatycznie jest montowany do katalogu ImageMountDir#.

Rysunek 7. Katalog w którym są widoczne pliki znajdujące się w obrazie.

Rysunek 7. Katalog w którym są widoczne pliki znajdujące się w obrazie.

Po zakończeniu montoowania obrazu w katalogu, rozpoczyna się proces wgrywania aktualizacji do obrazu. W trakcie aplikowania aktualizacji w logu zobaczymy odpowiedni status dla każdej z aktualizacji. Statusy są cztery:

  • NOT_REQUIRED – nie wymagany
  • INSTALLED – zainstalowany
  • APPLICABLE – aktualizacja zostanie dodanana do obrazu.
  • APPLICABILITY_CHECK_NOT_SUPPORTED – aktualizacja nie jest aktualizacją typu CBS, więc nie zostanie dodana.

Informacje o procesie dodawania aktualizacji do obrazu są dostępne logu OfflineServicingMgr.

Rysunek 8. Wpis Cheching if update (1 of..) oznacza rozpoczęcie dodawania aktualizacji.

Rysunek 8. Wpis Cheching if update (1 of..) oznacza rozpoczęcie dodawania aktualizacji.

Obserwując dalej proces możemy zobaczyć informacje o statusach poszczególnych aktualizacji, o których wspomniałem wcześniej.

Rysunek 9. Status Applicable znaczy że, aktuzalizacja zostanie dodana do obrazu.

Rysunek 9. Status Applicable znaczy że, aktuzalizacja zostanie dodana do obrazu.

Po zakończeniu procesu obraz jest odmontowywany z katalogu oraz tworzona jest kopia zapasowa obrazu, który edytowaliśmy.

Rysunek 10. Tworzenie kopii zapasowej obrazu.

Rysunek 10. Tworzenie kopii zapasowej obrazu.

Oprócz logu, równiez na konsoli serwera możemy zobaczyć informacje o trwającym procesie Schedule Updates.

Rysunek 11. Informacje na konsoli o trwającym procesie Schedule Updates.

Rysunek 11. Informacje na konsoli o trwającym procesie Schedule Updates.

Po wykonaniu kopii zapasowej obrazu jest ona przegrywana do tego samego katalogu, w którym znajdował się oryginalny obraz.

Rysunek 12. Proces kopiowania obrazu.

Rysunek 12. Proces kopiowania obrazu.

Poniżej widok katalog z obrazem orygiinalnym (plik wim.bak) jak i obraz z dodanymi aktualizacjami.

Rysunek 13. Katalog z obrazem oraz jego kopią zapasową.

Rysunek 13. Katalog z obrazem oraz jego kopią zapasową.

Informacje o dodanych aktualizacjach do danego obrazu można również obejrzeć na zakładce Installed Updates.

Rysunek 14. Informacje o dodanych do obrazu aktualizacjach.

Rysunek 14. Informacje o dodanych do obrazu aktualizacjach.

Te same informacje można również obejrzeć na konsoli.

Rysunek 15. Widok o dodanych aktualizacjach na konsoli serwera.

Rysunek 15. Widok o dodanych aktualizacjach na konsoli serwera.

Informcje o dodanych aktualizacjach są tracone jeśli dany obraz skasujemy z konsoli serwera, i potem dodamy go od nowa. Dzieje się tak ponieważ informacje o aktualizacjach w obrazie sa przypisywane w bazie CnfigMgr do konkretnego ID obiektu skojarzonego z danym obrazie. Przy imporcie obrazu ponownie tworzy się nowy obiekt w bazie ConfigMgr.

Po zakończeniu procesu automatycznie nowy obraz jest wysyłamy na wszystkie punkty dystrybucyjnego. Informacje o tym procesie znajdziemy w logu serwera distmgr.log.

Rysunek 18. Informacje o procesie aktualizacji obrazu na punkcie dystrybucyjnym.

Rysunek 18. Informacje o procesie aktualizacji obrazu na punkcie dystrybucyjnym.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.