Command Support

Command Support

Każdy Task Seqeunce należy przetestować zanim się go zastosuje na komputerach produkcyjnych. Zadanie proste, ale czasochłonne. Podczas testów możemy oglądać informację o postępie wdrożenia używając raportów SCCM. Raporty te mają jednak dwie wady:

  • po  pierwsze dane pojawiają się tam dopiero, gdy zostaną przysłane ze stacji na serwer,
  • po drugie informacje te nie są szczegółowe jak informacje, które można obejrzeć zaglądając bezpoeśrednio w logi.

Rysunek 1. Raport przedstawiający informacje o tym co ConfigMgr wykonuje na stacji podczas TS.

Rysunek 1. Raport przedstawiający informacje o tym co ConfigMgr wykonuje na stacji podczas TS.

Co zrobić, aby można było na bieżąco oglądać te informacje wprost ze stacji na której jest wykonywany Task Sequences ? Odpowiedź jest prosta. Włączyć Windows PE Commnad line support. Opcja ta umożliwia podczas trwania Task Sequences na uruchomienie wiersza linii poleceń, a to da nam możliwość podejrzenia logów, czy to po prostu w notatniku czy np. przy pomocy innych narzędzie dodanych przez nas do obrazu.

Domyślnie opcja ta jest wyłączona. Aby ją włączyć wybieramy Properties boot image, który chce modyfikować.

Rysunek 2. W Properties danego obrazu będziemy mogli włączyć wspracie dla wiersza linii poleceń.

Rysunek 2. W Properties danego obrazu będziemy mogli włączyć wspracie dla wiersza linii poleceń.

Wybieramy zakładkę Windows PE i włączamy opcję Enable command support (testing only), a następnie Apply.

Rysunek 3. Włączenie opcji Enable command support (testing only).

Rysunek 3. Włączenie opcji Enable command support (testing only).

Ponieważ serwer wie, że zmieniliśmy ustawienia obrazu wyświetli komunikat Distribution Point Update Reuired.

Rysunek 4. Komunikat serwera o potrzebie aktualizacji punktów dystrybucyjnych.

Rysunek 4. Komunikat serwera o potrzebie aktualizacji punktów dystrybucyjnych.

Wybierając Yes uruchomiamy automatycznie kreatora. Aktualizcja będzie dotyczyć lokalnej kopii boot image jak również wszystkich punktów dystrybucyjnych, na których się on znajdował.

Rysunek 5. Kreator odpowiedzialny za aktualizacje boot image.

Rysunek 5. Kreator odpowiedzialny za aktualizacje boot image.

W Actions to perform mamy informacje, co zostanie wykonane podczas działania tego kreatora. Interesuje nas w tej chwili informacja Enable Windows PE command line support.

Rysunek 6. Podsumowanie działania kreatora Manage Distribution Points.

Rysunek 6. Podsumowanie działania kreatora Manage Distribution Points.

Mając już nowe wersje boot image na punktach dystrybucyjnych możemy sprawdzić, czy nasza modyfikacja została zakończona sukcesem. Standardowo okno Task Sequences wygląda jak poniżej.

Rysunek 7. Standardowy wygląd TS.

Rysunek 7. Standardowy wygląd Task Sequences podczas działania na stacji..

Naciskamy klawisz F8 i uzyskujemy dostęp do wiersza linii poleceń. To naczy, że proces  aktualizacji naszego boot image został zakończony sukcesem.

Rysunek 8. Poprzez klawisz F8 uzyskujemy dostęp do wiersza linii poleceń.

Rysunek 8. Poprzez klawisz F8 uzyskujemy dostęp do wiersza linii poleceń.

A teraz najważniejsza rzecz. Opcja, z której korzystamy nazywa się Enable command support (testing only). Każdy Task Sequences, który wdraża system operacyjny wymaga przynajmniej dwóch ponownych uruchomień w celu dokończenia instalacji.

Rysunek 8. Przykład TS który wymaga restartu komputera.

Rysunek 8. Przykład TS który wymaga restartu komputera.

Gdyby zostawimy włączone okno wiersza linii poleceń, Task Sequences nigdy się nie zakończy ponieważ automatyczne ponowne uruchomienie komputera nastąpi dopiero po zamknięciu tego okna. Nigdy nie wysyłajmy na komputery użytkowników boot image z włączonym Windows PE Command Line Support. Nieumyślne naciśnięcie F8 spowoduje zatrzymanie Task Sequences.

Rysunek 9. TS oczekujący na mozliwość wykonania restartu komputera.

Rysunek 9. Task Sequences oczekujący na możliwość wykonania ponownego uruchomienia komputera.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.