User Centric Management

User Centric Management to podejście do zarządzania instalacją oprogramowania przy pomocy ConfigMgr opierające sie na wdrożeniach przypisanych do konta użytkownika, a nie komputera.

Na User Centric Management składają się:

  • User Device Affinity – możliwość logicznego połączenia użytkownika i urządzenia na którym pracuje. Dzięki temu mamy możliwość instalacji oprogramowania na wybranych urządzeniach, zdefiniowanych jako Primary Devices.
  • Software Center – centralne miejsce, w którym użytkownik może przeglądać informacje o zainstalowanym oprogramowaniu, śledzić dane o instalacji oraz instalować lub usuwać aplikacje ze swojego komputera.
  • Software Catalog – umożliwia przeglądanie przez użytkownika informacji o dostępnych dla niego aplikacjach, może też instalować je lub zgłaszać prośby o ich instalacje. Prośby te, są aprobowane przez administratora ConfigMgr lub przekazywane do System Center Service Manager poprzez Application Approval Workflow,

ConfigMgr 2012 przy pomocy Deployment Type, potrafi, w zależności od warunków spełnionych na różne sposoby instalować aplikacje. W połączeniu z User Centric Management daje to kompleksową obsługę użytkownika, niezależnie od urządzenia którego używa.

User Device Affinity

User Device Affinity pozwala na stworzenie powiązania pomiędzy urządzeniem i użytkownikiem lub na odwrót. Może to zrobić sam użytkownik, wskazując, że komputer na którym jest zalogowany jest jego głównym komputerem. Może to zrobić również administrator na konsoli ConfigMgr. Przypisanie użytkownika do komputera może również odbywać się automatycznie lub podczas wdrażania systemu operacyjnego. do Dostępne są trzy rodzaje powiązania:

  • primary user/primary device – użytkownik i jedno urządzenie,
  • primary user/many device – użytkownik i wiele urządzeń,
  • many primary users/device – jedno urządzenia i wielu użytkowników.

Pod pojęciem device rozumiemy komputer oraz urządzenia mobilne.

Rysunek 1. Zakładka Moje Urządzenia służy do określania przez użytkownika swoich domyślnych urządzeń.

Rysunek 1. Zakładka Moje Urządzenia służy do określania przez użytkownika swoich domyślnych urządzeń.

Informację, które urządzenie jest domyślnym dla użytkownika, możemy wykorzystać jako konieczny warunek do wykonania instalacji. Dzięki temu aplikacja zostanie zainstalowana wyłącznie na urządzeniach przypisanych do użytkownika, a nie na wszystkich, których używał lub będzie używać.

Tworzenie takiego wymagania jest proste. Zaznaczamy aplikację, na zakładce Requirements i dodajemy warunek instalacji tylko jesli komputer, na którym pracuje użytkownik spełnia warunek Primary Devices.

Rysunek 2. Zakładka Requirements pozwala na tworzenie warunków dla instalacji w trybie aplikacyjnym.

Rysunek 2. Zakładka Requirements pozwala na tworzenie warunków dla instalacji w trybie aplikacyjnym.

Korzystanie z warunków dla instalacji w trybie aplikacyjnym stwarza o wiele bardziej elastyczniejsze sposoby na tworzenia instalacji spełniających konkretne wymagania użytkowników.

Software Center

Sofware Center to miejsce, w którym użytkownik może przeglądać informacje dotyczące swojego komputera. Dowie się tutaj o dostępnym dla niego oprogramowaniu, oraz będzie mógł zmieniać ustawienia dotyczące Application Management oraz Remote Control.

Stan instalacji

Zakładka Stan instalacji udostępnia użytkownikowi informacje na temat dostępnego oprogramowania do instalacji.

Rysunek 3. Zakładka Stan instalacji pozwala na instalacje oprogramowania.

Rysunek 3. Zakładka Stan instalacji pozwala na instalację oprogramowania.

W tym miejscu użytkownik będzie mógł uruchomić instalację przygotowanego oprogramowania lub wyznaczyć jego termin.

Zainstalowane oprogramowanie

Zakładka Zainstalowane oprogramowanie przedstawia informacje o zainstalowanym oprogramowaniu. Użytkownik ma też możliwość usunięcia oprogramowania ze swojego komputera.

Rysunek 4. Zakładka Installed Software pokazuje informacje o zainstalowanym oprogramowaniu.

Rysunek 4. Zakładka Zainstalowane oprogramowanie pokazuje informacje o zainstalowanym oprogramowaniu.

Opcje

ConfigMgr 2012 umożliwia definiowanie ustawień mających wpływ na instalację oprogramowania.

Użytkownik ma do wyboru następujące opcje:

  • Infromacja o pracy – godziny w których może nastąpić instalacja. Czas ten nie może być krótszy niż cztery godziny w ciągu doby.
  • Zarządzanie energią – ustawienia dotyczące stosowania planów zasilania tworzonych przez administratorów.
  • Konserwacja komputera – użytkownik decyduje, czy w trakcie business hours ma być poproszony o pozwolenie na instalację oraz ponowne uruchomienie, czy też instalacja będzie przebiegać automatycznie.
  • Zdalne sterowanie – użytkownik może decydować o sposobie dostępu do jego stacji przy użyciu funkcji Remote Control.

Rysunek 5. Zakładka Opcje pozwala użytkownikowi na konfiguracje pracy klienta ConfigMgr 2012.

Rysunek 5. Zakładka Opcje pozwala użytkownikowi na konfiguracje pracy klienta ConfigMgr 2012.

Wykaz aplikacji

Wykaz aplikacji to miejsce, gdzie użytkownik może przejrzeć informacje o dostępnym dla niego oprogramowaniu.

Rysunek 6. Zakładka Wykaz aplikacji pozwala na przeglądanie informacji o dostępnym oprogramowaniu.

Rysunek 6. Zakładka Wykaz aplikacji pozwala na przeglądanie informacji o dostępnym oprogramowaniu.

Mamy tutaj również informacje, które z aplikacji wymagają zgody administratora do instalacji. Gdy użytkownik chce zainstalować przygotowaną dla niego aplikację wymagającą akceptacji, musi skorzystać z opcji Żądanie.

Rysunek 7. Do instalacji oprogramowania może użytkownik potrzebować zgody administratora.

Rysunek 7. Do instalacji oprogramowania użytkownik może potrzebować zgody administratora.

Administrator ConfigMgr widzi na konsoli żądanie użytkownika i je aprobuje.

Rysunek 8. Żądanie instalacji aplikacji jest widoczne na konsoli serwera ConfigMgr.

Rysunek 8. Żądanie instalacji aplikacji jest widoczne na konsoli serwera ConfigMgr.

Rysunek 9. Administrator aprobuje żądanie instalacji aplikacji.

Rysunek 9. Administrator aprobuje żądanie instalacji aplikacji.

Administrator wpisuje odpowiedź użytkownikowi i aprobuje jego żądanie.

Rysunek 10. Odpowiedź administrator na żądanie aplikacji.

Rysunek 10. Odpowiedź administratora na żądanie instalacji aplikacji.

Użytkownik widzi odpowiedzi na swoje żądania w zakładce Moje żądania aplikacji.

Moje żądania aplikacji

Tutaj użytkownik może śledzić, co się dzieje z jego prośbami o instalację. Gdy użytkownik wystąpi o nią status zmienia się na Requsted.

Rysunek 11. Zakładka Moje żądania aplikacji pokazuje statusy dotyczące żądań o instalacje oprogramowania.

Rysunek 11. Zakładka Moje żądania aplikacji pokazuje statusy dotyczące żądań o instalacje oprogramowania.

W momecie zatwierdzenia prośby, status zmienia sie na Approved. ConfigMgr 2012 daje użytkownikowi znacznie większy wpły na to co i kiedy dzieje się na jego stacji. Może również, przy pomocy Software Center, występować o instalację aplikacji dla niego dostępnych.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.