Remote Actions

Remote Actions

Agent ConfigMgr jest zarządzany poprzez ustawienia które zapisane są w polisie, a którą pobiera z serwera Management Point. Zwykle nie potrzebujemy nic zmieniać w harmonogramie wykonywania zadań agenta ConfigMgr. Jednak czasami są sytuacje, gdy potrzebujemy uruchomić konkretne zadanie niezależnie od harmonogramu ustawionego przez administratora. Możemy to zrobić ręcznie, lub zdalnie.

Rysunek 1. Zakładka Actions służąca do uruchamiania zadań wykonywanych przez agenta ConfigMgr.

Rysunek 1. Zakładka Actions służąca do uruchamiania zadań wykonywanych przez agenta ConfigMgr.

W celu uruchomienia zdalnie któregoś z zadań agenta serwera ConfigMgr potrzebujemy programu sendschedule.exe z pakietu ConfigMgr 2012 Toolkit.

Posłużymy się dwoma programami z tego pakietu:

  • PolicySpy  –  program pozwala odczytać ustawienia polisy agenta ConfigMgr.
  • Send Schedule  –  program pozwala na zdalne wysłanie do agenta ConfigMgr polecenia wykonania zadania.

Zaczynamy od odczytania polisy agenta ConfigMgr. Uruchamiamy PolicySpy.

Rysunek 2. Domyślne okno PolicySpy.

Rysunek 2. Domyślne okno PolicySpy.

Wybieramy komputer, do którego chcemy się podłączyć. Następnie odczytujemy Message GUID. W sekcji Machine > Settings > CCM_Scheduler_ScheduleMessage są zapisane Message GUID, jakimi możemy posłużyć się do uruchomienia poszczególnych zadań.

Remote_Actions_005

Rysunek 5. Message GUID dotyczący zadania Hardware Inventory.

Poznać Meaase ID przypisane do zadań możemy poznac również z poziomu wiersza poleceń. Użyjemy do tego programu sendschedule.exe. Wykonując polecenie sendschedule /L otrzymamy informację jakie Message GUID odpowiadają konkretnym zadaniom.

Rysunek 6. Dostępne Message GUID.

Rysunek 6. Dostępne Message GUID.

Już wiemy, który Message GUID jest skojarzony z jaką akcją. Gdy potrzebujemy uruchomić np. skanowanie Hardware Inventory należy wykonać następującą komendę: sendschedule {00000000-0000-0000-0000-000000000001} SCCM01. Pozostaje tylko sprawdzić czy komenda została wykonana. Uruchamiamy Trace32 i podłączamy się zdalnie do komputera SCCM01, aby obejrzeć log InventoryAgent.log.

Rysunek 7. Informacje o wykonywanych zadaniach Hardware Inventory możemy obejrzeć w logu InevntoryAgent.log.

Rysunek 7. Informacje o wykonywanych zadaniach Hardware Inventory możemy obejrzeć w logu InevntoryAgent.log.

Wpis Inventory: Message Type is InevntoryAction świadczy o typie rozpoczętego zadania, natomiast Inventory: Opennig store for action {00000000-0000-0000-0000-000000000001} świadczy o tym, że nasz komunikat został przez agenta odebrany i zostanie przez niego wykonany.

Dla pewności sprawdźmy czy wyniki skanowania zapisały się w bazie. Uruchamiamy Resource Exlorer. W sekcji Hardware > Workstation Status są zapisane informacje o czasie ostatniego skanowania Hardware Inventory.

Rysunek 8. W Hardware Status są zapisane informacje o wykonaniu skanowania Hardware Inventory.

Rysunek 8. W Hardware Status są zapisane informacje o wykonaniu skanowania Hardware Inventory.

Wiedząc jak wywołać akcję na jednym prostym zadaniem będzie przygotować rozszerzenie konsoli serwera ConfigMgr, aby móc wykonywać zadania na komputerach z wybranej przez nas kolekcji.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.