Incremental Updates

Collections - Incremental updates

Podstawą dla wykonywanych przez serwer Configuration Manager zadań są kolekcje. Są one tworzone na podstawie zapytań do bazy WMI. Kolekcje dzielimy na dwa podstawowe: dynamiczne oparte o wyniki zapytań wykonywanych przez serwer zgodnie z zadanym harmonogramem, oraz te do których obiekty są dodowane ręcznie przez administratora serwera.

Dane na których wykonują się zapytania są zapisywane w bazie ConfigMgr np. na podstawie Active Directory Discovery Methods.  Skanowanie bazy Active Directory wyknuje sie rowniez zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora. Wykonanie pełengo skanowania powiduje utworzenie nowych obiektów (w przypadku wykrycia nowego obiektu Active Directory) lub aktulizacji juz istniejących obiektów (w przypadku zmian atrybutu Active Directory danego obiektu). Można ustawić dodatkowe skanowanie delta, które skanuje Active Directory w poszukiwaniu zmian dotyczących obiektów, które już są w bazie serwera ConfigMgr. Skanowanie to może odbywać się najdłużej co 60 minut. Zapisanie w bazie zmian wykrytych przez ten rodzaj skanowania nie powoduje natychmiastwych zmian przynależności obiektów do danej kolekcji. W celu aktualiacji kolekcji musimy wymusić ręcznie aktualizację na konsoli serwera, lub poczekać aż dobędzie się aktualizcja zgodnie z zadeklarowoanym przez admnistratora harmonogramem.

Pracując z serwerem ConfigMgr 2012 mamy możliwość skorzystania z dodatkowej opcji, która powoduje znacznie szybsze odświerzanie kolekcji na podstawie zmian dokonywanych w bazie serwera ConfigMgr, niezaleznie od tego w jaki spoób te dane zostały zapisane (np. czy przez Discovery Methods lub Hardware Inventory).

Poniżej pokażę jak skonfigurować Icremental updates dla kolekcji bazującej na zapytaniu o prznaleznośc komputera do wskazanj  przez administratora jednostki organizacyjnej AD.

Rysunek 1. Kolekcja bazująca na informacji o tym w jakim OU znajduje się konto komputera.

Rysunek 1. Kolekcja bazująca na informacji o tym w jakim OU znajduje się konto komputera.

Kolekcja ta bazuje na zapytaniu o tym, w jakiej jednostce organizacyjnej Active Directory znajduje się dany komputer. Atrybut SystemOUName jest zapisywany w bazie ConfigMgr podczas wykonywania skanowania Active Directory System Discovery. To skanowanie domyślnie wykonuje się co 7 dni. Sama kolekcja tez swój harmonogram aktualizacji, domyślnie co 7 dni. Wyniki tego zapytania możemy obejrzeć na konsoli. Nie zmienią się one do momentu nastepnej pełnej aktualizacji.

Włączenie opcji Use icremental updates for this collection powoduje odświerzenie kolekcji po 10 min od moemntu wykonaniu skanowania typu delta przez komponent Actve Directory System Discovery.

Rysunek 2. Ustawienia aktualizacji kolekcji.

Rysunek 2. Ustawienia aktualizacji kolekcji.

Zapytanie, które pokazuje komputery należące do danej jednostki organizacyjnej bazuje na atrybucie SystemOUName.

Rysunek 3. Definicja zapytania opartego o atrybut SystemOUName.

Rysunek 3. Definicja zapytania opartego o atrybut SystemOUName.

W naszym przykładzie pełne wykrywanie obiektów Active Directory wykonuje sie raz dziennie, natomiast co 5 minut odbywa się skanowanie delta discovery Active Directory w poszukwianiu zmian konfiguracji obiektów już istniejących w bazie ConfigMgr.

Rysunek 4. Ustawienia komponentu Active Directory System Discovery.

Rysunek 4. Ustawienia komponentu Active Directory System Discovery.

Przed wykonaniem icremental updates w OU CM2012 znajdowało się 7 kont komputerów.

Rysunek 5. Komputer znadujące sie w jednostce organizacyjnej CM012.

Rysunek 5. Komputer znadujące sie w jednostce organizacyjnej Servers.

Informacje widoczne na serwerze pokrywaja się z tymi w Active Directory. Kolekcja zawiera 7 obiektów typu Computer.

Rysunek 6. Obiety znajdujące się w kolekcji OU Server CM2012.

Rysunek 6. Obiety znajdujące się w kolekcji OU Server CM2012.

Po przeniesieniu do naszego OU jednego dodatkowego konta komputera T300, należy poczekać aż nastąpi skanowanie AD przez serwer ConfigMgr.

Rysunek 7. Obiekty znajdujące się w jednostce organizacyjnej CM2012 po zmianach dokonanych przez administratora.

Rysunek 7. Obiekty znajdujące się w jednostce organizacyjnej CM2012 po zmianach dokonanych przez administratora.

Teraz czekamy 5 minu, aż nastąpi wykrywanie typu delta discovery wykonane przez komponent Active Directory System Discovery. W logu adsysdis.log zobaczymy informacje o komputerzez T300, który został przeniesieniony do innej jednosti organizacyjnej.

Rysunek 8. Informacje w logu adsisdis.log dotyczące aktualizacji informacji o koncie komputera T300.

Rysunek 8. Informacje w logu adsisdis.log dotyczące aktualizacji informacji o koncie komputera T300.

Kolejny krok to sprawdzenie czy w kolekcja została zaktualizowana. Opcja Show member pokazuje nam wszystkich członków danej kolekcji.

Rysunek 9. Obekty w kolekcji po wykonaniu Icremental update.

Rysunek 9. Obekty w kolekcji po wykonaniu Icremental update.

Icremental updates to bardzo użyteczna funkcja, ale należy ją używać. Jesli włączymy ją dla zbyt dużej liczby kolekcji spowodujemy znaczne obciążenie serwera.

Niektóre z opisanych procedur konfiguracyjnych zawartych na tej stronie znacząco ingerują w konfigurację sytemów czy serwera ConfigMgr.

Proszę o rozważne korzystanie z informacji zawartych w moich artykułach.

Administratorzy stosują opisane procedury na własną odpowiedzialność.