Konfiguracja Distribution Point

Punkt dystrybucyjny to rola serwerowa, która umożliwia pobieranie przez klientów serwera ConfigMgr plików instalacyjnych dla Software Distribution , Operating System Deployment oraz Software Updates.

Instalację rozpoczynamy na zakładce Site Configuration -> Site. Wybieramy opcje Create Site Server System.

 Rysunek 1.  Uruchomienie kreatora instalacji nowej roli serwerowej.
Rysunek 1.  Uruchomienie kreatora instalacji nowej roli serwerowej.

Na początku musimy podać nazwę FQDN systemu operacyjnego, na którym chcemy zainstalować Distribution Point. Można nazwę wpisać samemu, ale również skorzystać z Browse.

Rysunek 2. Wskazanie systemu operacyjnego do instalacji Distribution Point.

Kolejny krok to wskazanie roli serwerowej, którą chcemy zainstalować.

Rysunek 3. Wybór roli serwerowej.

Do działania Distribution Point jest potrzebny serwer IIS. Możemy go skonfigurować przed instalacją punktu dystrybucyjnego. Jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej to opcja Install and configure IIS if required by Configuration Manager służy do automatycznej instalacji i konfioguracji serwera IIS trakcie procesu instalacji punktu dystrybucyjnego.

Rysunek 4. Konfiguracja instalacji punktu dystrybucyjnego.

Przed wysłaniem paczki serwer zawsze sprawdza, która partycja ma najwięcej wolnego miejsca i na niej zapisywał ją w katalogu SCCMContelib. Ustawienia Drive Settings pozwalają na ustawienie podstawowej oraz dodatkowych partycji, na które będa wysyłane paczki. Dzięki temu paczki zostaną zapisane na drugiej partycji dopiero wtedy, kiedy skończy się wolne miejsce na partycji wskazanej jako Primary. Dodatkowo dzięki opcji Drive space reserve serwer zostawi wolna przestrzeń, na każdej przez siebie używanej partycji.

Rysunek 5. Ustawienia zapisywania paczek na partycjach punktu dystrybucyjnego.

Distribution Point oprócz udostępniania klientom ConfigMgr paczek instalacyjnych może również służyć do obsługi wdrażania systemów operacyjnych przy pomocy serwera Windows Deployment Services.  W takim przypadku skorsystamy z opcji Enable PXE support for clients. Do poprawnego działania tej funkcji należy wdrożyć Windows Deployment Services. Jednak jeśli tego nie zrobiliśmy, instalator zainstaluje i skonfiguruje serwer WDS podczas instalacji punktu dystrybucyjnego.

Rysunek 6. Konfiguracja ustawień PXE

Przy wdrażaniu systemów operacyjnych przy pomocy Windows Deployment Services mam możliwość wykorzystania funkcji Multicast. Dzięki niej można skrócić czas trwania przesyłania obrazów systemów operacyjnych poprzez sieć.

Rysunek 7. Ustawienia opcji Multicast.

Kolejną nowością jest możliwość ustawienia automatycznego sprawdzania przez serwer ConfigMgr integralności danych znajdujących się punkcie dystrybucyjnym.

Rysunek 8. Ustawienia automatycznego sprawdzania danych na punkcie dystrybucyjnym.

Utworzenie punktu dystrybucyjnego nie wystarczy, aby klienci ConfigMgr mogli pobierać z niego dane. Należy go dodać do uprzednio utworzonej Boundary Groups lub ją utworzyć. W celu dodania punktu dystrybucyjnego do Boundary Groups wybieramy opcje Add.

Rysunek 9. Dodawanie nowego punktu dystrybucyjnego do Boundary Groups.

Punkt dystrybucyjny może być przydzielony do więcej niż jednej Boundary Groups.

Rysunek 10. Wskazanie Boundary Groups przydzielonych do puntu dystrybucyjnego.

Po wybraniu Boundary Groups sprawdzamy poprawność danych i przechodzimy dalej.

Rysunek 11. Wykaz przydzielonych Boundary Groups.

Na zakończenie działania kreatora możemy obejrzeć podsumowanie wprowadzonych ustawień.

Rysunek 12. Podsumowanie wprowadzonych ustawień.

Naciskamy przycisk Next i czekamy, aż kreator zakończy pracę.

Rysunek 13. Podusmowanie pracy kreatora instalacji punktu dystrybucyjnego.

Po zakończeniu pracy instalatora możemy obejrzeć podstawowe ustawienia punktu dystrybucyjnego na zakładce Administration -> Distributions Points.

Rysunek 14. Ustawienia punktu dystrybucyjnego.

W trakcie instalacji możemy ustawić tylko niektóre z właściwości punktu dystrybucyjnego. Dodatkowe opcje są dostępne po instalacji. W zakładce Administration -> Distributions Points.

Rysunek 15. Wybór punktu dystrybucyjnego.

Na karcie Properties zwracają uwagę dwie zakładki: Schedule oraz Rate Limits. Dzięki nim można dla każdego punktu dystrybucyjnego ustawić inne godziny wysyłania paczek oraz szybkość

Rysunek 16. Zakładka Properties punktu dystrybucyjnego.

Ustawienia Schedule służą do okreslenia kiedy serwer będzie wysyłał paczki na punkt dystrybucyjny. W/g poniższych ustawień serwer ConfigMgr będzie wysyłał paczki na ten punkt dystrybucyjny tylko poniedziałku do piątku od godziny 4 rano do 19 popołudniu. Dotyczy to wszystkich paczek z priorytetem High. Pozostałe paczki będą wysyłane poza tymi godzinami.

Rysunek 17. Ustawienia harmonogramu wysyłania paczek na punkt dystrybucyjny

Na zakładce Rate Limits można ustawić szybkość wysyłania zawartości paczek. Zgodnie z poniższymi ustawieniami serwer ConfigMgr będzie wysyłał paczki na ten dystrybucyjny bez ograniczenia prędkości.

Rysunek 18. Ustawienia Rate Limits.

W przypadku posiadania większej ilości punktów dystrybucyjnych możemy je grupować w Distribution Points Group. Uławia to potem wysyłanie paczek na punkty dystrybucyjny, bo zamiast wskazywać wszystkie po kolei można wskazać calą grupę.

Rysunek 19. Tworzenie Distribution Point Group.

Musimy nazwać naszą Distribution Point Group.

Rysunek 20. Tworzenie Distribution Point Group.

Nastęnie dodajemy wybrane punkty dystrybucyjne.

Rysunek 21. Wskazanie punktów dystrybucyjnych należących do grupy.

Po stworzeniu grupy jej właściwości można obejrzeć w zakładce Administration -> Distribution Point Group.

Rysunek 22. Właściwości Distribution Point.